Uygunluk Testleri

Yeni Yaklaşım programının uygulanmaya başladığı 1985 yılından bu yana, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerine satılan herhangi bir ürün, CE işareti taşımak zorundadır. CE işareti, üzerinde bu işaret bulunan ürünlerin, Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uygun anlamına gelmektedir. Yani bu ürünler, Avrupa Birliği direktifleri ve uyumlaştırılmış standartlarda yer alan gereksinimleri karşılıyor demektir.

Uygunluk Testleri

CE işaretleme sisteminde, bazı ürünler sadece üretici firmanın, ürünlerini test etmesine ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için fabrika üretim kalite kontrolleri yapmasına imkan vermektedir. Bu durumda ürünler üzerine CE işaretini koyma kararı tamamen kendi inisiyatiflerindedir. Ancak bazı ürünler için üretici firma, bir onayalanmış kuruluş test ve onaylarına ihtiyaç duyacaktır. Ancak bu kararı kendisi de verse, bir onaylanmış kuruluşun onayına da dayansa, her durumda uygunluk beyanı için ürünlerin bir takım testlerden geçmesi gerekmektedir.

Uygunluk testleri, üzerine CE işareti konulacak ürünlerin, ilgili Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamında ve uyumlaştırılmış standartlar doğrultusunda bütün gereklilikleri karşıladığını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

CE işaretinin ana hedefi, Avrupa Birliği sınırlar içinde ürünlerin serbest ticaretine yardımcı olmak ve ülkeler arasındaki fiziksel sınırların etkisini en aza indirmektir. Aynı zamanda CE işareti, Avrupa Birliği genelinde ürün güvenliği sağlamakta ve çevre için yasal kriterlere uyulmasını teşvik etmektedir.

Bugün için CE işareti gerekliliklerini içeren ve Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde yayınlanan 20’nin üzerinde direktif bulunmaktadır. Üye ülkelerin her biri, bu gereklilikleri kendi ulusal hukuklarına dahil etmiştir. Bu konuda ülkemizde de, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında söz konusu direktifler kendi iç hukukumuza uyarlanmıştır. Keza uyumlaştırılmış standartlar da Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından dilimize çevrilerek yayınlanmıştır.

CE işareti uygulaması, tipik olarak şu gereksinimleri içermektedir:

  • Ürünler için bir risk analizinin yapılması: Bu süreç, ürünler ile ilgili herhangi bir riskin varlığını ve insanlara, hayvanlara, mallara ve çevreye yaratılan risklerin seviyesini belirlemek içindir. Üretici firmalar aynı zamanda bu riskleri düşürmek için getireceği çözüm önerilerini planlamak zorundadır.

  • Tüketicilerin dilinde bir kullanım kılavuzunun hazırlanması: Bu kılavuz, ürünün amaçlanan kullanım şeklini ve herhangi bir yasak ve uyarıyı ifade etmelidir. Ayrıca basit kontrol ve bakım talimatları içermelidir.

  • Avrupa Birliği uygunluk beyanının hazırlanması ve imzalanması: Bu beyanda üretici firma, ürünün hangi direktif veya direktifleri ve uyumlaştırılmış standartları karşıladığını ifade etmelidir.

  • Teknik dosyanın hazırlanması: Yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tasarım verileri, çizimler, hesaplamalar ve test raporları, bir teknilk dosya içinde toplanmalıdır. On yıl boyunca saklanması gereken teknik dosya, ürünün ilgili direktiflerde yer alan gereklilikleri karşıladığının kanıtıdır.

Bu uygulamada en büyük güçlük, üretici firmaların hangi CE işaretleme direktifi veya direktiflerinin geçerli olduğunu belirlemeleridir. Bu konuda üretici firmaların güvenebilecekleri kesin bir ürün listesi bulunmamaktadır. Bu bakımdan üretici firmaların CE işaretleme konusunda, bu konuda deneyimli ve uzman yetkili kuruluşlardan destek alması, süreçleri hızlandırmak ve yanılgıya düşmemek adına yararlı görülmektedir. Bu aynı zamanda uygunluk testlerinin gelişmiş laboratuvarlarda yapılması ve ayrıntılı ve güvenilir raporların teknik dosyaya girmesi açısından da önemlidir. CE işareti koymanın kendi yetkisinde olduğu durumlarda bile bu şekilde laboratuvar testleri, ileride sorun yaşamamak bakımından önemlidir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında uygunluk test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen uygunluk test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.