Ürün Bazında CE Gereklilikleri

CE işareti, ürün üzerine, görünür, okunabilir ve silinemez şekilde iliştirilmiş olmalıdır. Ancak, bunun mümkün olmadığı durumlarda, veya ürünün doğası gereği üzerine CE işaretinin konulamadığı durumlarda CE işareti, ürün ambalajları ve ekindeki belgeler üzerinde yer almak zorundadır.

Ürün Bazında CE Gereklilikleri

Eğer CE işaretleme sürecine bir onaylanmış kuruluş dahil olmuşsa, CE işaretini, bu kuruluşun kimlik numarası takip etmelidir. CE işaretinin yanı sıra ürün üzerinde, ulusal, bölgesel veya Avrupa düzeyinde, başka işaretler de olabilir.

CE işareti, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde satılan ürünler için sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğu gösteren bir işarettir. Yani CE işareti ile üretici firma, ürünün geçerli Avrupa Birliği direktiflerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan etmiş olmaktadır.

CE işareti, Avrupa Birliği pazarına giren ürünlerin bir çeşit pasaportu olmaktadır. Her ne kadar kalite gerekliliklerini yerine getirmiş olduğunu gösterse de aslında ürünün kaliteli olduğunu değil, ilgili yasal gereklilikeri karşıladığını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu gereklilikleri sağlayan ürünler kaliteli kabul edilebilir. Bu bakımdan CE işareti ürünün kalite sembolüdür. Tüketici firma, ürünün uyumlaştırılmış standartlara uygunluğunun bir göstergesi olarak ürün üzerine CE işaretini koymaktadır. CE işareti ürünlerin, Avrupa Ekonomik Bölgesi dahilinde 30 ülkede serbestçe dolaşmasını sağlamış olmaktadır.

Üretici firmalar için en büyük avantaj, Avrupa Ekonomik Bölgesi için ürünün tasarlanması ve üretilmesinde uyulması gereken tek bir gereksinim ve süreç setine sahip olmaktır. Yeni Yaklaşım Direktifleri ile çeşitli ve çelişkili ulusal düzenlemeler uygulamadan kaldırılmıştır. Sonuç olarak ürünün, üye ülkelerin farklı özel gereksinimlerine uyarlanması gerekmemektedir. Ayrıca, direktiflerde yer alan gereksinimlerin uygulanması ile ürün tüketiciler için daha güvenli olmakta ve üeritici açısından hasar ve sorumluluk talepleri azalmaktadır.

Yasal zorunluluk olması dışında, CE işareti uygulamasının başka yararları da bulunmaktadır. Örneğin ürünler, uyumlaştırılmış ürün ve test standartları bazında karşılaştırılabilir ve gerekli durumlarda üçüncü taraf bağımsız kuruluşlardan test ve onay hizmeti alınabilir. Testlerin bazıları, geleneksel ulusal gerekliliklerin ötesine geçmektedir. Bu uygulama ile birlikte, daha önce bulunmayan bazı ülkelere ürün standartları getirilmiştir. Ayrıca üretici firmanın sorumluluğu net bir şekilde tanımlanmıştır.

CE işareti, ilgili direktifin koşulları yerine getirildikten sonra üretici firma tarafından ürün üzerine yapıştırılmalıdır. CE işaretinin, yasal formata uygun olması ve görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Ayrıca üretim kontrol aşamasına bir onaylanmış kuruluş dahil olmuşsa, bu kuruluşun kimlik numarası da CE işareti yanında gösterilmelidir.

CE sertifikasına sahip olabilmek için, üretici firmanın öncelikle ürünü için Avrupa Birliği gereksinimlerini belirlemesi gerekmektedir. Yani ürünün belli gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Bunun için de öncelikle ürünün hangi direktif veya direktiflerin kapsamına girdiğini tespit etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımda, ürünün, bir onaylanmış kuruluş tarafından test edilip onaylanmasının gerekip gerekmediğini belirlemektir.

Bazı ürünler için taşıdıkları risk seviyesine bağlı olarak onaylanmış kuruluşun sürece dahil olması ve gerekli testleri yapıp sonucuna göre ürünü onaylaması gerekmektedir. Eğer onaylanmış kuruluşun müdahalesine gerek yoksa gerekli testleri üretici firma kendi laboratuvarlarında veya dışarıdaki tarafsız ve bağımsız bir gelişmiş laboratuvarda yaptırabilir. Bundan sonra yapılacak tek iş Avrupa Birliği uygunluk belgesinin hazırlanması ve imzalanmasıdır. Elde edilen bütün bilgi ve belgeler bir teknik dosya içinde toplanır ve artık ürün üzerine CE işareti konulabilir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında ürün bazında CE gereklilikleri konusunda hizmetler de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ürün bazında CE gereklilikleri konusunda hizmetler, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.