Čo znamená označenie CE?

Značka CE je skratka pre Conformité Européenne, čo znamená európsku zhodu vo francúzštine. Značka CE je povinnou značkou zhody výrobkov uvádzaných na trh v krajinách Európskej únie, ako aj v Európskom hospodárskom priestore.

Čo znamená označenie CE?

Značka CE na produkte vyhlasuje, že tento výrobok je v zhode so základnými požiadavkami platných smerníc Európskej únie.

Výrobca musí urobiť určité kroky potrebné na to, aby na výrobok umiestnil značku CE. Napríklad musí vykonať posudzovanie zhody, pripraviť technickú dokumentáciu a podpísať vyhlásenie o zhode s Európskou úniou. Tieto dokumenty by mali byť k dispozícii na predloženie, ak o to požiadajú úradné orgány z akéhokoľvek dôvodu.

Na označovaní CE sa zúčastňuje niekoľko strán. Vedúcou spoločnosťou je výrobca. Výrobca je zodpovedný za navrhovanie a výrobu výrobkov pre Európsku úniu. Ak je výrobca usadený mimo hraníc Európskej únie, na systéme označovania CE sa zúčastňuje aj splnomocnený zástupca spoločnosti. Ďalšími ľuďmi a organizáciami, ktoré sa zaoberajú aplikáciou, sú dovozcovia, distribútori, montážne spoločnosti a konečne spotrebitelia.

Výrobca, dovozca a distribútor sú právne zodpovední za súlad výrobku s príslušnými požiadavkami smernice a označením CE na výrobku.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať: meno a adresu výrobcu, základné požiadavky na výrobok, názov a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je to potrebné, a právne záväzný podpis v mene organizácie.

Označenie CE je uvedené na výrobku, na obale, v návode na obsluhu a na záručnom liste. Označenie CE sa môže používať v spojení s inými označeniami, pokiaľ neznižujú viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

Stručne povedané, označenie CE sa používa na preukázanie toho, že výrobky sú v súlade so smernicami Európskej únie o zdraví a bezpečnosti alebo ochrane životného prostredia. Z tohto dôvodu sa značka CE akceptuje ako pas pre výrobky. Označenie CE sa podľa definície vzťahuje na právne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky krajiny Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Označenie CE, ak je pripevnené na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii, znamená, že tieto výrobky sú v súlade s európskymi normami (EN) a harmonizovanými časťami príručky Európskeho technického osvedčenia. To znamená, že tento výrobok sa môže voľne uvádzať na trh a môže sa bezpečne nakupovať a predávať.

Koncepcia označovania CE bola zavedená prostredníctvom koncepcie harmonizácie zavedenej smernicami nového prístupu uverejnenými v 1985. Cieľom smernice o novom prístupe je zjednotiť technické právne ustanovenia a charakteristiky krajín Európskej únie. Napríklad smernica o stavebných výrobkoch 1989 / 89 / EHS vstúpila do platnosti v 106 na zavedenie označenia CE a ďalší právny základ v oblasti stavebníctva. Šesť základných požiadaviek tejto smernice je: mechanická odolnosť a stabilita, bezpečnosť v prípade požiaru, hygiena, zdravotné a environmentálne podmienky, bezpečnosť pri používaní, ochrana proti hluku a úspora energie a ochrana tepla.

Označenie CE je povinné pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahujú smernice o novom prístupe. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky európske hospodárske oblasti a krajiny v Európskej únii vrátane Nórska a Islandu.

Naša spoločnosť taktiež poskytuje služby označovania CE v rámci certifikačných služieb. Vďaka týmto službám sú podniky schopné vyrábať účinnejšie, vysokovýkonné a kvalitné výrobky bezpečným, rýchlym a nepretržitým spôsobom.

Služby označovania CE poskytované v rámci certifikačných služieb sú v tejto súvislosti iba jednou zo služieb poskytovaných našou organizáciou. K dispozícii je aj mnoho ďalších certifikačných služieb.

Certifikát CE Ako nakupovať

Proces certifikácie CE 1.Step

Aj xnumx.a

Identifikujte smernice alebo smernice, na ktoré sa výrobok vzťahuje.

Proces certifikácie CE 2.Step

Aj xnumx.a

Identifikujte požiadavky na produkt.

Proces certifikácie CE 3.Step

Aj xnumx.a

Na určenie, či je potrebné posúdenie treťou stranou.

Proces certifikácie CE 4.Step

Aj xnumx.a

Posúdiť vhodnosť produktu.

Proces certifikácie CE 5.Step

Aj xnumx.a

Pripravte a uložte technické súbory.

Proces certifikácie CE 6.Step

Aj xnumx.a

Blahoželáme! Teraz váš produkt Označenie CE Môžete pridať.


Copyright © 2018 TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. Všetky práva vyhradené.