Reach Testleri

Avrupa Birliği tarafından iki önemli amaç ilke edinilmiştir: insan sağlığını ve çevreyi, kimyasal maddelerin yarattığı risklerden korumak ve sağlık sektöründe işletmelerin rekabet edebilirliğini arttırmak. Bu ilkeler doğrultusunda, yüksek düzeyde kimyasal güvenliği sağlamak için yeni bir stratejinin temeli atılmıştır ve kimyasalların tescili, değerlendirilmesi ve yetkilendirilmesi (registration, evaluation and authorisation of chemicals) kısaca REACH adı verilen bir sistem hayata geçirilmiştir.

Reach Testleri

REACH sisteminin, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde genel olarak dengelenmesi gereken hedefleri şu şekilde belirlenmiştir: insan sağlığının ve çevrenin korunması, Avrupa Birliği kimya sanayiinin rekabet gücünün korunması ve arttırılması, iç pazarın parçalanmasının önlenmesi, şeffaflığın arttırılması, uluslararası çabalarla entegrasyon sağlanması, hayvan dışı testlerin tanımı ve Dünya Sağlık Teşkilatı kapsamında Avrupa Birliği’nin uluslararası yükümlülüklere uyum sağlaması.

REACH, Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen ve piyasaya sürülen kimyasalların, insan sağlığını veya doğal çevreyi olumsuz şekilde etkilememesi esasına dayanmaktadır. Bunun için işletmelerin, kimyasal maddelerin özellikleri hakkında belli bir bilgiye sahip olması ve potansiyel riskleri yönetmesi gerekmektedir.

REACH, hem mevcut hem de yeni kimyasal maddeler için tek bir sistem yaratmaktadır. Kimyasal maddeler bu sistemde iki şekilde tanımlamaktadır: faz dışı kimyasal maddeler (yani, REACH direktifinin yürürlüğe girmesinden önce üretilmemiş veya pazarlanmamış maddeler) ve faz içi kimyasal maddeler (yani kimyasal maddelerin Avrupa envanterinde listelenen maddeler veya birlik içinde üretilen maddeler).

Aslında açıkça kapsam dışında tutulmadıkça tüm maddeler, REACH direktifi kapsamına girmektedir. Kimyasal madde üreticileri ve ithalatçıları, kimyasal maddeler ile ilgili bilgi edinmek ve bu verileri güvenli bir şekilde yönetmek için kayıt yaptırmak zorundadır. Çok tehlikeli özellikleri olan maddeler, izne tabidir. Belli tehlikeli maddelerin üretimi, piyasaya sürülmesi veya kullanılması için kısıtlamalar söz konusudur. Bu kısıtlamalar, Avrupa Birliği genelinde riskleri yönetmek için bir güvenlik ağı görevi görmektedir.

Avrupa Kimyasal Ajansı (ECHA), REACH direktifinin Avrupa Birliği genelinde teknik, bilimsel ve idari yönlerini yönetmek, yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak ve güvenilirliği arttırmak ile yükümlüdür.

REACH direktifi, üretilen, ithal edilen, ara ürün olarak kullanılan veya piyasaya sürülen, kendi başlarına kullanılan, radyoaktif olmayan, gümrük denetimine tabi olmayan veya izole edilmemiş tüm maddeleri kapsamaktadır. Üretici firmalar ve ithalatçı firmalar, yılda 1 ton veya daha fazla miktarlarda üretilen veya ithal edilen kimyasal maddeler için kayıt yaptırmak zorundadır. Aksi halde bu kimyasal maddenin üretilmesi veya ithal edilmesi mümkün değildir. Tıbbi ürünler gibi başka yasal düzenlemelerde yer alan veya su, oksijen ve belli soy gazlar gibi kayıt gerektirmeyecek düşük risk taşıyan maddeler kayıt işleminden muaf tutulmuştur. Keza mineraller, cevherler, cevher konsantreleri, çimento klinkeri gibi doğal maddelerin, kimyasal olarak yapıları değiştirilmediği takdirde kaydedilmeleri zorunlu değildir.

907/2006 sayılı Reach direktifi baz alınarak ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı şu şekilde açıklanmıştır:

  • İnsan sağlığı veçevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak

  • Kimyasal maddelerin zararlarının tespit edilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek

  • Sektörde rekabeti ve yeniliği artırmak

Kısaca bu yönetmelik, insanları ve doğal çevreyi, kimyasalların neden olabileceği risklerden korumayı, alternatif test yöntemlerini teşvik etmeyi ve rekabet edebilirliği ve inovasyonu arttırmayı hedeflemektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında REACH testleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen REACH testleri hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.