Brennbarhetstester

Generelt opplever industrianlegg brann eller eksplosjon, forårsaker alvorlig materiell skade og, verre, tap av liv og personskade. I noen bedrifter der brennbare materialer brukes i produksjonsaktiviteter, avhenger den hyppige forekomsten av brann og eksplosjon av flere faktorer.

Brennbarhetstester

En eksplosiv blanding i dampfeltet, som ikke vet mye om de naturlige sikkerhetseffektene av kjemikalier, eller utilstrekkelige sikkerhetstiltak fører til slike hendelser. Det er derfor viktig å gjennomføre brennbarhetstester i industrien.

For å minimere risikoen for brann eller eksplosjon er det veldig viktig å forstå og evaluere materialets brennbarhetsegenskaper, lave brennbarhetsgrenser, øvre brennbarhetsgrenser, begrensning av oksygenkonsentrasjon og utryddelsesindeks. For eksempel refererer den lave brennbarhetsgrensen til den laveste konsentrasjonen hvor den brennbare damp eller gass og luft blanding er brennbar. Den øvre brennbarhetsgrensen refererer til den høyeste konsentrasjon hvor den brennbare dampen eller gass- og luftblandingen er brennbar. Den begrensede oksygenkonsentrasjonen refererer til den minimale oksygenkonsentrasjonen som er nødvendig for å produsere en brennbar hendelse når den blandes med en brennbar damp eller gass i en hvilken som helst konsentrasjon. Blitsindeksen indikerer den volumetriske, normaliserte maksimale trykkøkningsgraden for en brennbar blanding.

Forskjellige brennbarhetsprøver utføres for å bestemme disse egenskapene, og forståelse av disse forholdene er avgjørende for å ta passende sikkerhetstiltak. Disse testene tar hensyn til forskjellige variabler som påvirker brennbarheten til et bestemt kjemisk stoff. For eksempel oksiderende medium, temperatur, trykk, tenningsenergi, arealstørrelse og geometri og gassammensetning. Dataene som er innhentet fra disse testene, bidrar til å minimere muligheten for eksplosive hendelser i bedriftene og gjør det mulig for bedriftene å designe og implementere passende sikkerhetsprosesser.

Brennbarhetstester utføres også for å bestemme hvor lett et ferdig produkt eller et materiale vil antenne og brenne når det utsettes for eller i nærheten av brann eller varme. Unnlatelse av å utføre disse testene utgjør ikke bare en betydelig risiko for offentlig sikkerhet, men begrenser også tilgangen til virksomheten til markedet og fører i noen tilfeller til sanksjoner.

Brennbarhetsprøver inkluderer forskjellige testmetoder for å måle materialers sårbarhet overfor en antennelseskilde, for eksempel tendensen til å brenne og forbrenningshastigheten ved fyring. Standarder er utviklet av innenlandske og utenlandske organisasjoner for å redusere dødsfall og skader i branner, noe som indikerer minimumskrav til brennbarhet for forskjellige typer materialer og ferdige produkter.

Brannsikre tester inkluderer vanligvis forskjellige brannrelaterte tester, for eksempel tenningsfølsomhet, skytefrekvens, spredt brann, tenning og bluss.

Forbrukerprodukter må oppfylle sikkerhetskrav og forskrifter, inkludert forbrenning, varme- og røykevakueringskriterier, før de blir tilbudt forbrukere. Brennbarhetstestmetoder brukes for å bestemme hvor lett materialene kan tenne, hvor raskt de brenner og hvordan de reagerer når de brenner. Materialer blir generelt utsatt for vertikale og horisontale brennbarhetstester avhengig av spesifikasjonene. I vertikale brennbarhetstester blir det observert hvor lenge materialet brenner etter forbrenning av tenningsflammen og om det dropper dryppende partikler eller ikke. Ved horisontale brennbarhetstester, om materialet fortsetter å brenne etter at flammen er fjernet og brennhastigheten er beregnet.

Vårt firma leverer ikke-brennbarhetstesttjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Testtjenester som ikke er brennbar, som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester, er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.