Hva er CE-sertifikat?

Det er visse prosesser for produsentene å få CE-sertifikat. Selv om CE-merking er introdusert for visse produktgrupper, krever mange produkter i dag et CE-sertifikat før de tilbys forbrukere i EU-land og land i Det europeiske økonomiske området.

Hva er CE-sertifikat?

Dette sertifikatet viser at produktene blir evaluert i henhold til de relevante direktiver og overholder kravene til den nye tilnærmingen når det gjelder krav til sikkerhet, helse og miljø. CE-sertifikatet gjelder alle produkter produsert i EU-land, så vel som eksternt produserte produkter som vil bli sendt til EU-land. Visse trinn er nødvendig for å få et CE-sertifikat eller anvende CE-merket. Den første av disse trinnene er å bestemme kravene til produktet i henhold til EU-direktivene. For eksempel er leker, elektrisk utstyr, maskiner, medisinsk utstyr, heiser og personlig verneutstyr produktene og produktgruppene som bruker CE-merking. De relevante direktiver setter de grunnleggende kravene som produktene må oppfylle.

Det andre trinnet i CE-sertifikatet er å bestemme om produktet oppfyller visse krav. Dette ansvaret er i hovedsak produsenten. Produsentene bestemmer selv om produktene oppfyller kravene i det aktuelle EU-direktivet. Hvis det er harmoniserte EU-standarder for produktene og disse standardene blir overholdt under produksjonsprosessen, vil disse produktene anses å oppfylle kriteriene som er spesifisert i de relevante EU-direktivene. Generelt er bruken av disse standardene valgfri, og produsenten trenger ikke å bruke dem. Andre teknikker kan brukes i de relevante direktiver for å oppfylle de grunnleggende kravene i lokalområdet.

Det tredje trinnet i CE-sertifikatet er å få produktet testet og godkjent av et varslet organ. Denne prosessen gjelder ikke alle produkter. For noen produkter er det pålagt å bekrefte at produktet oppfyller visse tekniske krav fra spesifikke overensstemmelsesvurderingsorganer, dvs. meldte organer. Når det er meldt av det varslede organet, er denne informasjonen tilgjengelig fra NANDO-databasen på EUs nettsted.

Det fjerde trinnet i CE-sertifikatet er å teste eller få testet produktet. Hvis produktet ikke trenger å bli verifisert av en uavhengig organisasjon eller laboratorium, kan produsenter be om testing fra en upartisk og uavhengig kompetent myndighet for å kontrollere at tekniske krav overholdes. Testprosedyrer er nyttige for å bestemme risikoen som kan oppstå under bruken av produktene. Produsenten kan utføre slike tester i sine egne laboratorier.

Det femte trinnet i CE-sertifikatet er utarbeidelsen av den tekniske filen. Denne filen skal inneholde all dokumentasjon, inkludert testresultater og rapporter som viser at produktet oppfyller de relevante tekniske kravene.

Til slutt er det siste trinnet i CE-sertifikatet å utarbeide en samsvarserklæring og å plassere CE-merket på produktet. Samsvarserklæringen må utarbeides av produsenten og må indikere at produktet oppfyller alle relevante juridiske krav. CE-merket må være synlig, leselig og uutslettelig. I tillegg, hvis et varslet organ er involvert i CE-sertifiseringsprosessen som beskrevet i trinn 3, må identifikasjonsnummeret til det varslede organet inkluderes på produktet.

Innenfor rammene av direktivene om ny tilnærming er produsenter ansvarlige for å sikre samsvar med produktet og oppnå CE-sertifikatet. Importører bør imidlertid sørge for at produktene som skal markedsføres i samsvar med gjeldende vilkår og ikke utgjør noen risiko for helse og sikkerhet for EU-borgere. For dette formålet må importører verifisere at produsenter utenfor Den europeiske union har tatt de nødvendige skritt og oppnådd CE-sertifikatet.

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifiseringstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.