Hva er CE-direktiver?

Direktivene om den nye tilnærmingen er utformet for å håndtere de juridiske forskjellene mellom EUs medlemsstater og derved eliminere tekniske handelshindringer, definere helse, sikkerhet og viktige krav, og overføre medlemslandene Europarådets direktiv og harmoniserte standarder i sine nasjonale krav.

Hva er CE-direktiver?

Tredjeparts intervensjon er ikke obligatorisk i implementeringen av direktivene om ny tilnærming. Produsenter utarbeider og signerer en erklæring om samsvar med EU etter egen vilje. Bruk av standarder er frivillig. CE-merket indikerer at produktene er i samsvar med direktivene og standardene og er påført produktet av produsenten.

Direktiv er lovbestemmelser som er vedtatt av Ministerrådet for Den europeiske union. Det må tilpasses og vedtas av hvert medlemsland til den nasjonale loven. Harmoniserte standarder er vanlige standarder som brukes for å bestemme samsvar. Hvert medlemsland må tilpasse disse standardene til nasjonale standarder. Som nevnt ovenfor gjelder imidlertid ikke disse standardene.

Direktivets grunnleggende krav er settet med krav som produktene må oppfylle for å bli markedsført og må oppfylle dem. De grunnleggende kravene definerer resultatene som skal oppnås eller risikoen som skal adresseres, men gir ikke tekniske løsninger for dette. Produsenter står fritt til å velge hvordan disse grunnleggende kravene skal oppfylles.

Direktivene om den nye tilnærmingen er hovedsakelig basert på følgende fire grunnleggende prinsipper: forskriftsoverholdelse, teknologiutvikling og kunnskap, frivillige standarder og forutsetning om samsvar med grunnleggende krav.

Direktivene om ny tilnærming viser til et bredt spekter av produkter. For eksempel maskiner, byggematerialer, leker og medisinsk utstyr. Det er også mulig at et produkt dekkes av mer enn ett direktiv. For eksempel kan det elektromagnetiske kompatibilitetsdirektivet (EMC) og lavspenningsdirektivet (LVD) brukes samtidig.

Nedenfor er en liste over gjeldende direktiver om ny tilnærming:

 • Direktiv om radioutstyr (RØD) = 2014 / 53 / EU

 • Lavspenningsdirektiv (LVD) = 2014 / 35 / EU

 • Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) = 2014 / 30 / EU

 • Direktiv om medisinsk utstyr (MDD) = 2007 / 47 / EC

 • Direktiv om aktive implanterbare enheter (AIMD) = 90 / 385 / EEC

 • Direktiv om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (INVMD) = 98 / 79 / EC

 • Maskindirektiv (MD) = 2006 / 42 / EC

 • Direktiv om begrensning i bruken av visse farlige stoffer (RoHS) = 2006 / 42 / EC

 • Direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) = 2012 / 19 / EU

 • Batteridirektiv (BATTERI) = 2006 / 66 / EC

 • Utstyrsdirektiv for potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX) = 2014 / 34 / EU

 • EcoDesign krav direktiv for energirelaterte produkter (ECODESIGN) = 2009 / 125 / EC

 • Direktiv om merking av energirelaterte produkter (LERP) = 2010 / 30 / EU

 • Direktiv om emballasje og emballasjeavfall (WASTE) = 2015 / 720

 • Generelt produktsikkerhetsdirektiv (GPSD) = 2001 / 95 / EC

 • Direktiv om personlig verneutstyr (PPE) = 2016 / 425 / EU

 • Leksjesikkerhetsdirektiv (TOY) = 2009 / 48 / EC

 • Direktiv om eksplosiver for sivil bruk (ECU) = 2014 / 28 / EU

 • Pyrotekniske stoffer direktiv (PTA) = 2013 / 29 / EU

 • Måleinstrumentdirektiv (MID) = 2014 / 32 / EU

 • Ikke-automatiske veieinstrument direktiv (NAWI) = 2014 / 31 / EU

 • Ropeway installasjonsdirektiv (CWI) = 2016 / 424

 • Sikkerhetskomponenter for heiser og heiser (LIFTS) = 2014 / 33 / EU

 • Direktiv for enkle trykkbeholdere (SPVD) = 2014 / 29 / EU

Vårt firma leverer også CE-direktiver innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-direktivtjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i så henseende. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.