Mis on CE-sertifikaat?

Tootjate jaoks on CE-sertifikaadi saamiseks teatud protsessid. Ehkki teatavatele tooterühmadele on kasutusele võetud CE-märgis, vajavad paljud tooted tänapäeval Euroopa Liidu riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide tarbijatele pakkumist CE-sertifikaati.

Mis on CE-sertifikaat?

See sertifikaat tõendab, et tooteid hinnatakse asjakohaste direktiivide alusel ja need vastavad uue lähenemisviisi direktiividele ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuete osas. CE-sertifikaat kehtib kõigile toodetele, mis on toodetud Euroopa Liidu riikides, samuti välispidiselt toodetud toodetele, mis saadetakse Euroopa Liidu riikidesse. CE-sertifikaadi saamiseks või CE-märgise rakendamiseks on vaja teha teatavaid samme. Esimene neist sammudest on toote nõuete määratlemine vastavalt Euroopa Liidu direktiividele. Näiteks mänguasjad, elektriseadmed, masinad, meditsiiniseadmed, elevaatorid ja isikukaitsevahendid on tooted ja tooterühmad, millel on CE-märgis. Vastavad direktiivid sätestavad põhinõuded, millele tooted peavad vastama.

CE-sertifikaadi teine ​​samm on teha kindlaks, kas toode vastab teatud nõuetele. See vastutus on sisuliselt tootja. Tootjad ise määravad, kas tooted vastavad vastava Euroopa Liidu direktiivi nõuetele. Kui toodete jaoks on olemas Euroopa Liidu harmoneeritud standardid ja kui neid standardeid järgitakse tootmisprotsessis, loetakse need tooted vastavaks asjakohastes Euroopa Liidu direktiivides määratletud kriteeriumidele. Üldiselt on nende standardite kasutamine vabatahtlik ja tootja ei pea neid kasutama. Kohaliku piirkonna põhinõuete täitmiseks võib asjakohastes direktiivides kasutada ka muid tehnikaid.

CE-sertifikaadi kolmas samm on lasta toodet katsetada ja kinnitada volitatud asutus. See protsess ei kehti kõigi toodete kohta. Mõne toote puhul tuleb kontrollida, kas toode vastab teatavate tehnilistele nõuetele, mille on esitanud konkreetsed vastavushindamisasutused, st teavitatud asutused. Kui teavitatud asutus seda nõuab, on see teave saadaval NANDO andmebaasist Euroopa Liidu veebisaidil.

CE-sertifikaadi neljas samm on toote testimine või laskmine. Kui toodet ei pea kontrollima sõltumatu organisatsioon või laboratoorium, võivad tootjad taotleda katseid erapooletult ja sõltumatult pädevalt asutuselt, et kontrollida vastavust tehnilistele nõuetele. Testimisprotseduurid on kasulikud toodete kasutamisel tekkida võivate riskide kindlaksmääramiseks. Tootja võib selliseid katseid teha oma laborites.

CE-sertifikaadi viies samm on tehnilise toimiku ettevalmistamine. See fail peaks sisaldama kogu dokumentatsiooni, sealhulgas testide tulemusi ja aruandeid, mis tõendavad, et toode vastab asjakohastele tehnilistele nõuetele.

Lõpuks on CE-sertifikaadi viimane samm vastavusdeklaratsiooni koostamine ja tootele CE-märgise panemine. Vastavusdeklaratsiooni peab koostama tootja ja see peab näitama, et toode vastab kõigile asjakohastele juriidilistele nõuetele. CE-märgis peab olema nähtav, loetav ja kustumatu. Lisaks, kui volitatud asutus on kaasatud 3. etapis kirjeldatud CE-sertifitseerimise protsessi, peab tootele olema lisatud teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

Uue lähenemisviisi direktiivide raames vastutavad tootjad toote vastavuse tagamise ja CE-sertifikaadi saamise eest. Importijad peaksid siiski tagama, et turule viidavad tooted vastavad kohaldatavatele tingimustele ega kujuta endast ohtu ELi kodanike tervisele ja ohutusele. Selleks peavad importijad kontrollima, kas tootjad väljaspool Euroopa Liitu on astunud vajalikud sammud ja saanud CE-sertifikaadi.

Meie ettevõte pakub ka CE-sertifikaadi teenuseid sertifitseerimisteenuste raames. Nende teenuste abil saavad ettevõtted toota tõhusamaid, suure jõudlusega ja kvaliteetseid tooteid ohutul, kiirel ja katkematul viisil.

Sertifitseerimisteenuste raames pakutavad CE-sertifitseerimisteenused on ainult üks meie organisatsiooni selles osas osutatavatest teenustest. Saadaval on ka palju muid sertifitseerimisteenuseid.

CE-sertifikaat Kuidas osta

CE-sertifitseerimise protsess 1.Step

ma xnumx.a

Tehke kindlaks direktiivid või direktiivid, mille suhtes toodet kohaldatakse.

CE-sertifitseerimise protsess 2.Step

ma xnumx.a

Tehke kindlaks tootele esitatavad nõuded.

CE-sertifitseerimise protsess 3.Step

ma xnumx.a

Kolmanda osapoole hinnangu vajalikkuse kindlakstegemiseks.

CE-sertifitseerimise protsess 4.Step

ma xnumx.a

Hinnake toote sobivust.

CE-sertifitseerimise protsess 5.Step

ma xnumx.a

Valmistage ette ja säilitage tehnilisi toimikuid.

CE-sertifitseerimise protsess 6.Step

ma xnumx.a

Õnnitleme! Nüüd teie toode CE-märgis Saate lisada.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Kõik õigused kaitstud.