Co je certifikát CE?

Existují určité procesy pro výrobce získání certifikátu CE. Přestože označení CE bylo zavedeno pro některé skupiny výrobků, mnoho výrobků dnes vyžaduje certifikát CE, než bude nabídnuto spotřebitelům v zemích Evropské unie a v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Co je certifikát CE?

Tento certifikát dokazuje, že výrobky jsou hodnoceny podle příslušných směrnic a v souladu se směrnicemi nového přístupu z hlediska požadavků na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Certifikát CE se vztahuje na všechny výrobky vyrobené v zemích Evropské unie a vyvážené mimo Evropskou unii. K získání certifikátu CE nebo k použití značky CE jsou nutné určité kroky. Prvním z těchto kroků je stanovení požadavků produktu ve smyslu směrnic Evropské unie. Například hračky, elektrická zařízení, stroje, zdravotnické prostředky, výtahy a osobní ochranné prostředky jsou výrobky a skupiny výrobků, které používají označení CE. Příslušné směrnice stanoví základní požadavky, které musí výrobky splňovat.

Druhým krokem certifikátu CE je určit, zda výrobek splňuje určité požadavky. Tato odpovědnost je v podstatě výrobcem. Výrobci sami určují, zda výrobky splňují požadavky příslušné směrnice Evropské unie. Pokud existují harmonizované normy Evropské unie pro výrobky a tyto normy jsou dodržovány během výrobního procesu, budou tyto výrobky považovány za výrobky splňující kritéria stanovená v příslušných směrnicích Evropské unie. Použití těchto norem je obecně nepovinné a výrobce je nemusí používat. Pro splnění základních požadavků místní oblasti mohou být v příslušných směrnicích použity jiné techniky.

Třetí krok certifikátu CE je nechat výrobek otestovat a schválit oznámeným subjektem. Tento proces se nevztahuje na všechny produkty. U některých výrobků se vyžaduje ověření, zda výrobek splňuje určité technické požadavky konkrétních subjektů posuzování shody, tj. Oznámených subjektů. Tyto informace jsou k dispozici v databázi NANDO na internetových stránkách Evropské unie.

Čtvrtým krokem certifikátu CE je otestovat nebo nechat testovaný výrobek. Pokud výrobek nemusí být ověřen nezávislou organizací nebo laboratoří, mohou výrobci požadovat zkoušky od nezávislého a nezávislého příslušného orgánu, aby zkontrolovali dodržování technických požadavků. Testovací postupy jsou užitečné pro stanovení rizik, která mohou vzniknout při používání výrobků. Výrobce může tyto zkoušky provádět ve vlastních laboratořích.

Pátým krokem certifikátu CE je příprava technického souboru. Tento soubor by měl obsahovat veškerou dokumentaci, včetně výsledků zkoušek a zpráv, které prokazují, že výrobek splňuje příslušné technické požadavky.

Posledním krokem certifikátu CE je připravit prohlášení o shodě a umístit značku CE na výrobek. Prohlášení o shodě musí být vyhotoveno výrobcem a musí uvádět, že výrobek splňuje všechny příslušné zákonné požadavky. Značka CE musí být viditelná, čitelná a nesmazatelná. Kromě toho, pokud je oznámený subjekt zapojen do procesu certifikace CE popsaného v kroku 3, musí být na výrobku uvedeno identifikační číslo oznámeného subjektu.

V rámci směrnic nového přístupu jsou výrobci odpovědni za zajištění shody výrobku a získání certifikátu CE. Dovozci by však měli zajistit, aby výrobky, které mají být uvedeny na trh, byly v souladu s platnými podmínkami a nepředstavovaly riziko pro zdraví a bezpečnost občanů EU. Za tímto účelem musí dovozci ověřit, že výrobci mimo Evropskou unii podnikli nezbytné kroky a získali certifikát CE.

Naše společnost také poskytuje služby CE certifikátu v rámci certifikačních služeb. Díky těmto službám jsou podniky schopny vyrábět efektivnější, výkonnější a kvalitnější produkty bezpečným, rychlým a nepřerušovaným způsobem.

Služby certifikace CE poskytované v rámci certifikačních služeb jsou v tomto ohledu pouze jednou ze služeb naší organizace. K dispozici je také mnoho dalších certifikačních služeb.

Certifikát CE Jak nakupovat

Proces certifikace CE 1.Step

I xnumx.a

Identifikujte směrnice nebo směrnice, na které se výrobek vztahuje.

Proces certifikace CE 2.Step

I xnumx.a

Určení požadavků na produkt

Proces certifikace CE 3.Step

I xnumx.a

Chcete-li zjistit, zda je nutné posouzení třetí stranou.

Proces certifikace CE 4.Step

I xnumx.a

Vyhodnoťte vhodnost výrobku.

Proces certifikace CE 5.Step

I xnumx.a

Připravte a uložte technické soubory.

Proces certifikace CE 6.Step

I xnumx.a

Blahopřejeme! Nyní váš produkt Značka CE Můžete přidat.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Všechna práva vyhrazena.