Označení CE

Označení CE neznamená, že výrobek s touto značkou je vyráběn v zemích Evropské unie. Uvádí, že výrobek byl hodnocen před uvedením na trh. Jinými slovy, tyto výrobky splňují právní požadavky směrnic Evropské unie.

Označení CE

Výrobci, kteří chtějí prodávat výrobek spotřebitelům v rámci Evropské unie, jsou odpovědní za provádění posouzení shody, přípravu technické dokumentace, prohlášení o shodě a umístění označení CE na výrobek po všech těchto krocích. Distributoři působící v zemích Evropské unie musí zkontrolovat, zda mají výrobky jak značku CE, tak přítomnost nezbytných podkladů. Dovozní firmy, které dovážejí výrobek ze třetí země do Evropské unie, musí rovněž zkontrolovat, zda výrobce mimo Evropskou unii podnikl nezbytné kroky.

Označení CE je povinné pouze pro produkty, na něž se vztahuje jedna nebo více směrnic nového přístupu. I když jsou výrobky vyráběny v jiné zemi než v Evropské unii, pokud tyto výrobky spadají do působnosti směrnice, která vyžaduje označení CE, musí být splněny požadavky směrnice a musí být opatřeno označením CE. V opačném případě není povinné nést označení CE pro všechny produkty zaslané do zemí Evropské unie.

Značka CE se vztahuje na širokou škálu výrobků, od hraček po elektrická zařízení, od civilních výbušnin až po zdravotnická zařízení, od výtahů až po přetlakové zařízení. Úplný seznam těchto skupin výrobků je následující: \ t

 • Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

 • Zařízení na spalování plynu

 • Lanová zařízení určená k přepravě osob

 • Eko design výrobků souvisejících se spotřebou energie

 • Elektromagnetická kompatibilita

 • Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Výbušniny pro civilní použití

 • Teplovodní kotle

 • Chladničky a mrazničky pro domácnost

 • Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

 • výtahy

 • Nízké napětí

 • stroj

 • Měřicí přístroje

 • Lékařské přístroje

 • Emise hluku v životním prostředí

 • Váhy s neautomatickou činností

 • Osobní ochranné prostředky

 • Tlaková zařízení

 • ohňostroj

 • Rádiová a telekomunikační koncová zařízení

 • Rekreační lodě

 • Bezpečnost hraček

 • Jednoduché tlakové nádoby

Označení CE se však nevyžaduje pro chemikálie, léky, kosmetiku a potraviny.

Po splnění požadavků na posuzování shody může výrobce na výrobek nebo jeho obal umístit značku CE. Označení CE má svá vlastní pravidla. Tvar, rozměry a zvláštní podmínky pro používání loga CE jsou obsaženy v příslušných právních předpisech. Tyto podmínky se liší v závislosti na směrnici platné pro každý výrobek. Značka CE musí obecně připevnit k výrobku samotnému. Označení CE však může být umístěno na obalu výrobku, příručkách a dalších podpůrných dokumentech.

Označení CE smí umístit pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Označení CE nemůže být připojeno k výrobkům, na které se nevztahují příslušné směrnice. Jakmile je značka CE umístěna na výrobek, nese výrobce plnou odpovědnost za shodu výrobku s požadavky příslušných směrnic. Stačí pouze označení CE, aby bylo prokázáno, že výrobek splňuje příslušné směrnice. Jakékoli označení, které by mohlo zkreslit význam nebo formu označení CE třetím stranám, nesmí být na výrobek umístěno. Kromě toho nesmí žádné jiné označení umístěné na výrobku zakrýt značku CE.

V případě zneužití značky CE musí země Evropské unie přijmout nezbytná opatření a uplatnit trestní sankce za porušení.

Naše společnost také poskytuje služby značení CE v rámci certifikačních služeb. Díky těmto službám jsou podniky schopny vyrábět efektivnější, výkonnější a kvalitnější produkty bezpečným, rychlým a nepřerušovaným způsobem.

Služby značení CE poskytované v rámci certifikačních služeb jsou v této souvislosti pouze jednou ze služeb naší organizace. K dispozici je také mnoho dalších certifikačních služeb.

Certifikát CE Jak nakupovat

Proces certifikace CE 1.Step

I xnumx.a

Identifikujte směrnice nebo směrnice, na které se výrobek vztahuje.

Proces certifikace CE 2.Step

I xnumx.a

Určení požadavků na produkt

Proces certifikace CE 3.Step

I xnumx.a

Chcete-li zjistit, zda je nutné posouzení třetí stranou.

Proces certifikace CE 4.Step

I xnumx.a

Vyhodnoťte vhodnost výrobku.

Proces certifikace CE 5.Step

I xnumx.a

Připravte a uložte technické soubory.

Proces certifikace CE 6.Step

I xnumx.a

Blahopřejeme! Nyní váš produkt Značka CE Můžete přidat.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Všechna práva vyhrazena.